شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دامپزشکی دانشگاه تهران

دوره انتشار
فصلنامه