راهنمای نویسندگان

فاصله(بین کلمات، بوسیله space) و نیم فاصله ها رعایت شود(نیم فاصله حقیقی بوسیله Ctrl, شیفت, 2).

فایل ورد ارسال شود و جای عکس ها مشخص باشد.

عکس های باکیفیت با فرمت JPEG جداگانه ارسال شود.

حتما منابع در پایان متن ذکر شود

اختصارها یکبار بیان شود و نیازی به توضیح در تمام متن نیست.

مشخصات خودتان(نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی و نام دانشگاه در ابتدای فایل ذکر شود)